Publikationen

Gerlach Kateryna, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
postgraduate student, Department of Cultural Studies
Sound-coloured associativeness:
basic stages and results of researches
Annotation. The basic historical stages of research of the phenomenon of sound-coloured associativeness are examined in the article. The results of analysis of individual sound-coloured charts are generalized.
Keywords: sound-coloured associativeness, historical stages, sound-coloured charts.

_____________

Lesyuk Kateryna, Carpathian University for the Humanities
postgraduate student, Department of Cultural Studies
Interpretation of the phenomenon of synaesthesia in psychology
Abstract. The article discusses the phenomenon of synaesthesia intercultural interpretation in terms of psychologists. Defined interpretation of synaesthesia to identify different perspectives on this phenomenon.
Keywords: synaesthesia, psychology, interpretation.

_____________
ФЕНОМЕН МИСТЕЦЬКОЇ СИНЕСТЕЗІЇ:
ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ
К.Ю. Ґерлах
асистент кафедри дизайну та основ архітектури
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена осмисленню поняття синестезії. Проаналізовані основні історичні етапи усвідомлення цього явища, а також розглянуті інтерпретації поняття у розрізі філософії – науці, де вперше це феномен був визначений.
Ключові слова: феномен, синестезія, філософія.

Article is devoted to understanding the concept of synesthesia. The basic historical stages of understanding this phenomenon and also discussed the interpretation of the concept in terms of philosophy – science for the first time this phenomenon has been identified.
Keywords: phenomenon synesthesia, philosophy.

_____________

ТИПОЛОГІЧНІ СХЕМИ У ДОСЛІДЖЕННІ
ФЕНОМЕНУ СИНЕСТЕЗІЇ
К.Ю. Ґерлах
асистент кафедри дизайну та основ архітектури
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовані основні типологічні схеми розгляду феномену синестезії. Показано складність інтерпретації та осмилення синестезії у різних сферах наукового пізнання.
Ключові слова: синестезія, типологічна схема, інтермодальна перцепція.

The paper analyzed the basic typological schemes consider the phenomenon of synaesthesia. It is displaying difficulty of interpreting and understanding of synaesthesia in various fields of scientific knowledge.
Keywords: synesthesia, typological scheme, intermodal perception.

_____________

Ґерлах Катерина Юріївна
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
кафедра дизайну та теорії мистецтв

КОНЦЕПЦІЯ ФЕНОМЕНУ ЗВУКО-КОЛЬОРОВО-МОРФОЛОГІЧНОЇ СИНЕСТЕЗІЇ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті запропонована авторська концепція трактування феномену синестезії, специфікою якої виступає розгляд феномену із аспекту культурології. Синестезія представлена як динамічний процес, детермінований соціокультурною ситуацією та індивідуальною психічною організацією. У статті запропоноване бачення локалізації феномену синестезії у системі пізнання, його структура, механізми функціонування та функції, які синестезія виконує у суспільстві.
Ключові слова: синестезія, концепція, культура.

Annotation. Authorial conception of interpretation of the synesthesia phenomenon as a specific of that consideration of the phenomenon comes forward from the aspect of science about a culture is offered in the article. A synesthesia is presented as the dynamic process determined by a sociocultural situation and individual psychical organization. The vision of localization of the synesthesia phenomenon in the system of cognition, its structure, mechanisms of functioning and functions, that a synesthesia executes in society are offered in the article.
Keywords: synesthesia, conception, culture.